Portrait of pro bowler Amleto Monacelli

Amleto Monacelli